Αυτή η σελίδα θα φιλοξενεί τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πυρήνων με ενσωματωμένους τους δυο schedulers (BFS / BFQ). Είναι μια στατική σελίδα που θα ανανεώνεται αναλόγως.
Οι πυρήνες είναι συμβατοί με Ubuntu 16.04 LTS και παρέχονται μέσω PPA.
Σχετικά μπορούμε να διαβάσουμε σε αυτή τη δημοσίευση.
Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το αποθετήριο Xenial, διαβάστε εδώ.


This page will host the latest updates concerning the availability of Linux Kernels which include both schedulers (BFS / BFQ).
It is a static page that will be updated accordingly. The Kernels are compatible with Ubuntu 16.04 LTS. Read more on Launchpad Page.
Recent developments for Xenial repository.

UPDATE:  10.08.2017

Δυο νέοι σταθεροί πυρήνες διαθέσιμοι:

Στο αποθετήριο Xenial Xerus latest Linux Kernel θα βρείτε την έκδοση 4.12.0-50-lz4
η οποία βασίζεται στον v4.12.5.
Δείτε το Official Changelog σε αυτό το σύνδεσμο

Στο αποθετήριο Xenial Xerus 4.9 LTS Linux Kernel (MuQSS/BFQ) θα βρείτε την έκδοση 4.9.0-410-mub
η οποία βασίζεται στον v4.9.41 LTS.
Δείτε το Official Changelog σε αυτό το σύνδεσμο.


Two new stable kernels available:
In PPA Xenial Xerus latest Linux Kernel you will find the version 4.12.0-50-lz4 based on upstream v4.12.5
Read the Kernel Official Changelog.

In PPA Xenial Xerus 4.9 LTS Linux Kernel (MuQSS/BFQ) you will find the version 4.9.0-410-mub, based on upstream v4.9.41 LTS.
Read the Kernel Official Changelog.